O značke

Regionálna značka je určená najmä miestnym výrobcom tradičných predmetov a potravín, remeselníkom, pestovateľom plodín typických pre tieto regióny ako aj majiteľom resp. prevádzkovateľom zariadení cestovného ruchu.O regionálnu značku môžu žiadať predovšetkým pre remeselné alebo umelecké výrobky, potraviny a poľnohospodárske alebo prírodné produkty, ale aj pre ubytovacie, stravovacie a iné tradičné služby a podujatia. Označenie regionálny produkt tak používajú výrobcovia tradičných ľudových nástrojov, drevených výrobkov, medovníkov, kraslíc, sviečok, ale aj drotári, košikári či keramikári. Značku môžu využívať tradičné mäsiarske či pekárenské výrobky alebo i víno z miestnych odrôd viniča či destiláty vyrobené z miestneho ovocia.


Regionálna značka slúži na propagáciu nielen samotného výrobcu produktov alebo poskytovateľa služby, ale aj celého regiónu. Cieľom zavedenia regionálnej značky je podpora miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb, ktorí vytvárajú hodnoty, ktoré sú pre región charakteristické a majú v ňom svoju tradíciu. Zámerom regionálneho značenia je aj stimulovanie a podpora miestnej ekonomiky, zvýšenie odbytu miestnych vysoko kvalitných výrobkov a služieb.

Regionálna značka má za cieľ nielen podporu miestnych ľudí, ale aj prezentáciu produktov smerom k turistom s dôrazom na pôvod konkrétneho výrobku, čo v dnešnom globalizovanom svete prináša konkurenčnú výhodu pre nositeľov značky. Označenie negarantuje iba kvalitu výrobku, ale výrobcov tiež zaväzuje na environmentálne priaznivé správanie sa a využívanie miestnych zdrojov, čo podporuje lokálnu ekonomiku. Kúpou certifikovaného produktu získate jedinečný výrobok alebo službu a podporíte miestny rozvoj.

Regionálna značka je cestou, ako zachovať kultúrne a prírodné dedičstvo v predmetných regiónoch, podporiť miestnych ľudí a zároveň zviditeľniť celý región kvalitnými produktami a službami. Tiež je určená spotrebiteľom a zákazníkom, ktorí ocenia originálne a tradičné výrobky či služby pochádzajúce z konkrétneho regiónu.

Hlavné prínosy regionálnej značky:

 • výrobcom pomáha zviditeľniť sa, propaguje ich aj mimo regiónu,
 • rozširuje možnosti odbytu produktov a značka ako záruka kvality pôsobí pozitívne na spotrebiteľa,
 • v obciach podporuje miestnu výrobu a zamestnanosť, zvyšuje turistický záujem o región, propaguje obec v nadregionálnom meradle,
 • podporuje zachovávanie tradičných výrobných postupov, šetrí prírodné zdroje a životné prostredie,
 • zákazníkom poskytuje záruku kvalitných a originálnych výrobkov, zlepšuje orientáciu v regióne a informovanosť o jeho zaujímavostiach.

Používanie značky:

Používateľ značky je povinný predávať výrobky, produkty a služby, na ktoré sa certifikát vzťahuje, riadne označené regionálnou značkou.

Označovanie na certifikované produkty/výrobky musí byť zabezpečené minimálne jedným z uvedených spôsobov:

 • začlenenie loga značky do etikety alebo na obal produktu/výrobku samolepkou alebo visačkou;
 • pečiatkou značky na produkt/výrobok, obal alebo iné časti. Farba pečiatky musí byť v súlade s grafickým manuálom značky;
 • iným spôsobom na základe dohody medzi používateľom značky a Koordinátorom značky.

Vloženie loga značky Kopanice regionálny produkt, vloženie dizajnu visačky, vloženie dizajnu nálepiek Poskytovatelia certifikovaných ubytovacích, stravovacích a iných služieb sú povinní označiť prevádzkareň logom značky na informačnej tabuli alebo pri označení prevádzkarne. Stravovacie zariadenia používajú značku aj v jedálnom lístku pri danom regionálnom jedle v blízkosti názvu pokrmu.

Ďalšie možnosti používania značky:

 • označenie predajného pultu, kde sú predávané certifikované tovary a služby;
 • na vlastných propagačných a informačných materiáloch a webových sídlach, ktoré prezentujú certifikované tovary, služby;
 • na hlavičkovom papieri a na vizitkách spolu s textom „sme držitelia certifikátu kvality KOPANICE regionálny produkt“;
 • iné.

najlepšie hodnotené produkty, služby a zážitky

Regionálne značky